Uzman Erbaşlarda Hapis Cezası Nedeniyle Sözleşme Feshi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan uzman çavuşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabidir. Bu kanuna göre uzman çavuşlar bazı cezaları aldığında ve bu ceza kesinleştiğinde sözleşmeleri feshedilir. Peki uzman erbaşlarda hangi cezalar sözleşme feshine neden olur? Bu durumda üçlü bir sınıflandırma yapmak gerekir. 

A-Özel Suçlarda Her Durumda Fesih

Bazı özel suçlar vardır ki bu suçlardan ceza alanların sözleşmeleri her halde feshedilir. Bu suçlardan HAGB, erteleme, seçenek yaptırımlara çevirme verilmiş olsa dahi sözleşme feshedilir. Her durumda sözleşme feshine neden olan suçları tablodan görebilirsiniz. Örneğin, hırsızlık, cinsel saldırı, rüşvet yüz kızartıcı suçları veya emre itaatsizlikte ısrar, firar  gibi askeri suçları işleyenlerin sözleşmeleri HAGB, erteleme kararı olsa dahi feshedilir. 

B-Kasıtlı Suçlarda 30 Gün Kuralına Bağlı Fesih

Kasıtlı suçlardan 30 günden fazla hapis cezası alınması halinde uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilir. Fakat 30 günden fazla verilen ceza hakkında erteleme veya HAGB verilmişse sözleşme feshedilmez. Örneğin, yaralama suçundan 3 ay hapis cezası verilmişse sözleşme feshedilir. Ancak bu 3 ay ertelenmiş veya HAGB kararı verilmişse sözleşme feshedilmez. 

C- Taksirli Suçlarda 6 Ay Kuralına Bağlı Fesih

Taksirli suçlardan dolayı altı ay veya daha fazla süreli hapis cezası verilmişse sözleşme feshedilir. Ancak bu ceza hakkında erteleme veya HAGB verilmişse sözleşme feshedilmez.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB) kararı verilen uzman erbaşların sözleşmesi feshedilebilir mi? Bu durumda suç türüne bakmak gerekir. A grubu suçlardan ise sözleşme feshedilir. Erteleme için de aynı durum söz konusudur. Örneğin firar, emre itaatsizlikte ısrar, izin tecavüzü gibi suçlardan HAGB alınsa dahi sözleşme her zaman feshedilir. 

A- Aşağıdaki suçlardan verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi sözleşme feshedilir.  B- Bu durumda ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa sözleşme feshedilmez.  C- Bu durumda ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa sözleşme feshedilmez. 
HER DURUMDA FESİH SONUCU DOĞURAN SUÇLAR: Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan, As. C. Kanunu’nun 148. maddesinden mahkum olanlar Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanlar

Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanlar

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir