Askeri davalara kim bakar: Askeri Avukat

Askeri avukat, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tabi olduğu mevzuat üzerinde uzman, askeri terminolojiye hakim hukukçudur. Askerlik mesleğinin kendine has kanun, yönetmelik ve yönergeleri vardır. Bu kanun, yönetmelik ve yönergelerin oluşturduğu hukuki metinlerin tamamına askeri mevzuat denir. Askeri avukatlar bu mevzuata hakim olmak zorundadır. Örneğin; Askeri Ceza Kanununda yer alan ve sadece askeri şahıslar tarafından işlenebilen suçlar sırf askeri suç olarak tanımlanır. Sırf askeri suçlardan olan emre itaatsizlikte ısrar suçunun unsurlarını sadece bu alanda bilgi sahibi hukukçular bilebilir. Dolayısıyla askerseniz ve askerlikle ilgili bir hukuki sorun yaşıyorsanız askeri konularda uzman avukata başvurmanız gerekecektir.

Bir askeri davayla karşı karşıya kaldığınızda, açıkça en iyi askeri mahkeme avukatını aramanız gerekir. 2024’te bir askeri avukatı yetkilendirmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken belirli etkenler var. Haklarınızı ve çıkarlarınızı savunacak deneyimli ve bilgili bir avukatın yanınızda olması çok önemlidir. En iyi askeri ceza savunma avukatı, davanızın sonucunda büyük fark yaratabilir. Peki askeri davada en iyi savunma avukatı tam olarak ne yapar?

Askeri Hukuk Uzmanlığı: En iyi askeri avukatlar askeri hukuk alanında uzmandır. Askeri davalara bakan mahkemelerde uygulanan benzersiz prosedürleri, kuralları ve düzenlemeleri anlarlar ve askeri adalet sistemi hakkında kapsamlı bir anlayışa sahiptirler. Avukatlarımız, çok sayıda asker müvekkili temsil etmiş ve yüzlerce askeri davayı yönetmiş,  10 yılı aşkın askeri hukuk deneyimine sahiptir.

Deneyim: Askeri hukuk davalarında deneyim çok önemlidir. Askeri ceza ve idare davalarında müvekkillerini savunma konusunda başarılı bir geçmişe sahip bir avukatın sizin için en iyi sonucu elde etme olasılığı daha yüksektir. Sizinkine benzer davalarla ilgilenen ve kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip bir avukat aramalısınız. Bugüne kadar Askeri Ceza Kanununun hemen hemen her maddesiyle ilgili vakaları deneyimledik. Aynı zamanda TSK’dan ayırma veya sözleşme feshine son derece meyilli olan idareye karşı idari davalarda kayda değer bir deneyime sahibiz. Şüphesiz askeri davalarda uzman olmayan bir avukatla çalışmanız sizi kötü bir duruma sokacaktır.

Adanmışlık: En iyi askeri ceza avukatları, müvekkillerine ve onların mümkün olan en iyi sonucu almalarını sağlamaya adanmıştır. Davanızı iyice anlamak ve mümkün olan en güçlü savunmayı oluşturmak için gerekli zamanı ve kaynakları ortaya koymaya istekli olmalıdırlar.

Duruşma Avukatlığı Becerileri: İyi bir askeri avukat, güçlü iletişim becerilerine sahip olmalı ve müvekkilleri, tanıkları ve mahkemeyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir. Böylece askeri hukuk uzmanlıklarını, deneyimlerini, bağlılıklarını ileri düzey dava savunuculuğu becerileriyle birleştirebilmektedir. Mahkeme salonunda hakim önünde delil ve iddiaların sunulmasının yöntemi ve kuralları duruşma öncesinde avukatınızla detaylı olarak değerlendirilmelidir. İyi bir askeri avukat, karmaşık hukuki kavramları açık ve öz bir şekilde açıklayabilmeli ve iddiaları ilgi çekici ve ikna edici bir şekilde sunabilmelidir.

Detaylara Dikkat: En iyi askeri avukatlar, hazırlıklarında ve detaylara dikkat etme konusunda titizdirler. İlgili tüm yasal sorunları tanımlayabilmeli ve ele alabilmeli, ilgili tüm kanıtları toplayıp analiz edebilmeli ve ilgili tüm faktörleri dikkate alan bir strateji geliştirebilmelidirler.

İletişim: İyi bir askeri avukatı gerektiğinde kolayca ulaşılabilir olmalı ve müvekkilinin ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Ulaşılabilir olmalı ve davayla ilgili güncellemeleri sağlamaya ve müvekkillerinin olabilecek tüm sorularına cevap vermeye istekli olmalıdırlar. Askeri avukatlarımızla iletişim kurmak istediğinizde bir çok konuda size cevap veriyoruz. Birçok askeri mahkeme avukatı, her müvekkiline bir iş anlaşması gibi davranır; çoğu zaman müvekkillerine ayırdıkları zamanı ve dikkati nasıl sınırlandıracaklarını düşünürler.

Sonuç olarak, en iyi askeri avukat, hukuki uzmanlık, deneyim, özveri, güçlü iletişim becerileri, detaylara dikkat ve ulaşılabilirlik  birleşimine sahip olan kişidir. Doğru askeri ceza avukatını seçerek davanızda mümkün olan en iyi sonuca ulaşma şansınızı artırabilirsiniz.

Askeri konularda uzman avukat

Türkiye’de bütün hukuk fakülteleri genel hukuk nosyonunu kazandırmak amaçlı olarak eğitim vermekte olup askeri davalar gibi  özel bir hukuk dalı üzerine uzmanlaşmak mezuniyet sonrası mümkün olabilmektedir. Her avukatın uzman olduğu bir alan vardır. Çünkü avukatlık mesleğine başlayan kişiler bazı etkenlerden ötürü belli alanlara yönlenebilmektedirler.  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alan personelin askeri ceza ve idari davalarında temsil edilmesi, Yüksek Disiplin Kurullarında savunmalarının yapılması, mobbing karşısında korunması, sözlü veya yazılı savunmalarının yapılması askeri konularda uzman avukatların görev alanındadır. Bu avukatlar genel olarak asker kökenli avukatlardır. Hukuki sorununuzla ilgili askeri avukatlarla iletişim kurmak için bize ulaşın.

Askeri Ceza Avukatı

Askeri ceza hukuku alanı genel itibariyle genel ceza hukuku ilkelerine dayalı olarak şekillenmiş olsa da suç tipleri itibariyle kendine has bir alandır. Ceza hukukunun alt disiplinlerinden birisi de askeri ceza hukukudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu genel bir kanunken 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu özel bir ceza kanunudur. Esasen bu iki kanun asker şahıslar açısından iç içe geçmiş vaziyettedir. Bir örnek vermek gerekirse; ast rütbedeki bir personelin üstünü darp etmesi üste fiilen taarruz suçunu oluşturur. Bu suç yaralama suçundan farklıdır. Ancak aralarında astlık-üstlük münasebeti bulunmayan personelin birbirini darp etmesi halinde TCK’ya göre kasten yaralama suçu söz konusu olur.

TSK’da veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, astsubay, uzman çavuş ve sözleşmeli ve yükümlü erler ile askeri öğrencilerin görevleri ile bağlantılı olsun veya olmasın işledikleri suçlarda askeri ceza avukatından yardım almaları gerekir.

Hakkınızda açılan bir ceza davasında ifadenize başvurulmasından itibaren askeri ceza avukatı ile iletişim kurmaya ihtiyaç duyarsınız. Zira davanın ilk başlarında yapılan bir hata veya yanlış bir ifade ileriki aşamada sizi zora sokabilir. Ordu gibi katı hiyerarşinin olduğu bir teşkilatta ifade alma esnasında ve devamında askeri avukat yardımı almanız üzerinizdeki baskıyı azaltacak ve keyfi işlemlerinin önüne geçecektir.

Askeri ceza kanunu halen yürürlükte mi?

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu halen yürürlüktedir. Sadece askeri mahkemeler kaldırılmış olup bunun yerine adli yargı makamlarınca genelde asliye ceza mahkemelerince askeri suçların yargılaması yapılmaktadır. Bu yargılamalarda askeri ceza avukatlarımızla iletişim kurabilir, danışabilir ve yardım alarak savunma yapabilirsiniz.

Askeri suç nedir? askeri davalara bakan avukatlar

Askeri suçlar, sadece asker kişiler tarafından askerlik hizmet ve görevleriyle alakalı olarak işlenebilecek Askeri Ceza Kanununda sayılı suçlardır.  Bir başka deyişle askerlik görevi ve hizmetin işleyişinin korunması için özel olarak ihdas edilmiş suçlardır. Özellikle bu suçlarla ilgili yargılamanızda askeri avukata danışmanız lehinize olacaktır. Genellikle yargılama konusu edilen askeri suçlar aşağıdaki gibidir.

Sırf askeri suçlar nelerdir?

Askeri suçlar asker kişilerce askeri hizmet kapsamında işlenen suçlardır. Sırf askeri suç ise sadece asker kişilerin işleyebileceği firar, izin tecavüzü, asta müessir fiil gibi suçlardır.  

 • Firar,
 • İzin Tecavüzü,
 • Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme,
 • Amir Veya Üstü Tehdit,
 • Amir Veya Mafevkine Hakaret,
 • Emre İtaatsizlikte Israr,
 • Astının Şikayetini Saklayan Veya Geri Aldırma,
 • Hak Edilmemiş Veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Vermek,
 • Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Vermek,
 • Asta Müessir Fiil,
 • Askeri Eşyayı Kasten Terk Veya Tahrip Etme,
 • Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim
 • Fesat,
 • Mukavemet,
 • İsyan
 • Askeri Zimmet,
 • Amire Ve Üste Fiilen Taarruz,
 • Astına Suç İçeren Emir Vermek,

Askeri suçlarda soruşturma izni verilmesi

Asker kişiler askeri bir suç işlediklerinde bu suçun savcılıklar tarafından soruşturulması izin verilmesi halinde mümkündür. Kanunlar tarafından memurların görev suçları için öngörülen bu yasal koruma askerler için de geçerlidir. Ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma izni alınması gerekmez.

Soruşturma izni, askeri personelin görev yaptığı birlik komutanı veya askerî kurum amiri tarafından verilir. İzin vermeye yetkili amir öncelikle öninceleme yaptırır ve sonucuna göre en geç otuz gün içinde karar verir.

Yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi hususunda verilen karar Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan askeri personele ve varsa şikayetçiye tebliğ edilir. Askeri suçlarda soruşturma izni verilmesi kararına itiraz 10 gün içerisinde izni veren makamın yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesine yapılır. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. TSK, Jandarma veya Sahil Güvenlik personeli hakkında verilen soruşturma iznine itiraz etmek için askeri avukatlarımızla iletişim kurabilirsiniz.

Askeri personel soruşturma iznine itiraz dilekçesi örneği

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ İTİRAZ

…. BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE

İTİRAZ EDEN                                    :

VEKİLİ                                                          :

ADRES                                                           :

İTİRAZ EDİLEN

KARAR                                                           : …..Kaymakamlığının 25.10.2023 tarihli ve … sayılı  soruşturma izni verilmesi kararı

KONUSU                                                       : Soruşturma izni verilmesi kararına itirazımızdır.

SORUŞTURMA

KONUSU OLAY VE İDDİA   : 23.07.2023 tarihinde … Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Sahasında bulunan ….Emniyet noktasında J. Uzm. Çvş….. isimli personelin patpat kazasında ayak bileğinden yaralanması olayı ve bu olaya ilişkin tutanağın gerçeğe aykırı olarak tutulması iddiası.

TEBLİĞ TARİHİ                                : 01.11.2023

AÇIKLAMALAR

… Kaymakamlığının 25.10.2023 tarihli ve 1 sayılı soruşturma izni verilmesi hakkındaki kararını 01.11.2023  tarihinde tebellüğ etmiş bulunmaktayım. Ancak ilgili kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kanısında olduğum için itiraz etme zorunluluğum doğmuştur. Şöyle ki;

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız ve Mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle, …. Kaymakamlığının 25.10.2023 tarihli ve … sayılı soruşturma izni verilmesi kararı itirazen kaldırılmasına/iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09.11.2023

                                                                                              İtiraz Eden Vekili

Askeri ceza kanununa muhalefet ne demektir?

Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman erbaşlar hakkında açılan davalarda suç kısmına  “Askeri Ceza Kanununa Muhalefet “ yazılmaktadır. Askeri Ceza Kanununa Muhalefet genel bir ibare olup kişinin Askeri Ceza Kanununda yazan bir suçtan yargılandığını ifade eder. Örneğin; firar, emre itaatsizlikte ısrar, üste fiilen taarruz suçlarından herhangi birinden yargılanan kişinin genel olarak Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan yargılandığı söylenebilir. Askeri ceza kanununa muhalefet suçuyla ilgili olarak askeri konularda uzman bir avukattan yardım almanız gerekir.

Askeri mahkemeler kaldırıldı mı?

2017 yılında yapılan Anayasa Referandumu ile Anayasamızın 142’inci maddesine ekleme yapılarak askeri mahkemeler kaldırılmıştır. 21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesinin (E) fıkrası hükmü uyarınca Anayasa 142/2 maddesine eklenen fıkra şu şekildedir; Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.”

Askeri suçlara hangi mahkemeler bakar?

2017 yılında faaliyetlerine son verilerek kaldırılmasına karar verilen askeri mahkemelerdeki dava dosyalarına hangi mahkemeler tarafından bakılacağı hususu HSK’nın  Birinci Dairesinin 13.07.2021 tarihli ve 597 sayılı kararı ile belirlenmiştir;

 • 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden;
 • Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin; Diyarbakır’da 4 ve 5 numaralı, İstanbul’da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemeleri,
 •  Birinci Kısım Üçüncü Bap Birinci Faslında düzenlenen suçlar dışında kalan diğer suçlara ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 1 numaralı ağır ceza mahkemesi,
 • 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden;

“1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden açılacak davalara, asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı asliye ceza mahkemesinin, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin; Ankara’da ise 3, 51 ve 52 numaralı asliye ceza mahkemeleri,”

Askeri Disiplin Soruşturmaları

İdari tahkikat nedir?

İdari tahkikat yani bir diğer deyişle askeri disiplin soruşturması, 6413 sayılı  TSK Disiplin Kanununa göre disiplinsizlik iddiası üzerine personel hakkında disiplin amirleri tarafından yapılan veyahut yaptırılan araştırma ve incelemeyi ifade eder. Disiplinsizlik, disiplin cezası ile cezalandırılan fiil ve hâller demektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin idari tahkikatleri ise 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanuna göre yapılır.

İdari tahkikat disiplin kanununa göre disiplinsizlikle suçlanan subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler ile askeri öğrenciler hakkında yapaılabilir.

Askeri Disiplin Soruşturmalarının İlkeleri

 1. Disiplinsizlikler kasıtlı veya taksirli olarak işlenebilir. (madde 4/1)
 2. Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez.(madde 4/2)
 3. Bir fiil birden fazla disiplinlik oluşturuyorsa birden fazla ceza değil yasanın öngördüğü ağır olan ceza verilir. (madde 4/3)
 4. Fiilin idari yaptırımla cezalandırılmış olması disiplin mevzuatınca cezalandırılmasını engellemez. Örneğin askeri aracı dikkatsiz kullanarak trafik cezası ve aynı zamanda disiplin cezası alabilirsiniz. (madde 4/4)
 5. Disiplin cezası ilave hizmet veya görev yükümlülüğü gerektiriyorsa bu ancak askeri hizmet kapsamında olabilir ve keyfi görev verilemez. (madde 4/5)
 6. Disiplin soruşturmasına konu eylemlerden dolayı adli soruşturma veya kovuşturma yürütülmesi disiplin cezası verilmesine veya idari tahkikat yürütülmesine engel değildir. (madde 5)
 7. Disiplin cezası vermeye yetkili kişi ve disiplin kurulları takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanmak zorundadırlar.
 • İdari tahkikatte şüpheden soruşturulan yararlanır. “…Ayrıca evrensel ceza hukuku ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR” ilkesi disiplin hukukunda da uygulama alanı bulmaktadır. Buna göre; disiplin yaptırımı uygulanacak kişi tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna aykırı fiilin ispatı mümkün olmayan hallerde “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince ilgiliye disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.” (Danıştay 12. İdari Dava Dairesi, E:2016/7260, K:2017/2823, KT:30.05.2017)
 • Kesin, yeterli ve somut deliller yani kanıt olmadan kişiye disiplin cezası verilemez. “…Bu durumda, dava konusu disiplin cezasına dayanak gösterilen eylemlere ilişkin isnatların soyut olduğu, dolayısıyla isnat edilen eylem belirli bir olaya ilişkin olmadığı gibi, kimin hangi eylemlerden, ne ölçüde sorumlu olduğu, açıkça, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulmadığından, eksik soruşturmaya dayalı dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık, yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınmadan davanın reddi yolunda hüküm kuran idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir…” (Danıştay 12. Daire, 2012/9082 E. 2016/408 K.)

8. Soruşturulan kişiler arasında eşitsizlik ve ayrımcılık doğuracak cezalar verilemez.

9. Disiplin amirnin, amir konumunda olması, disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olması gerekir. Subay, astsubay ve uzman erbaşlarda personele sicil verme yetkisinin de  olması gerekir. (bir aydan fazla süreli kurs ile bir aydan fazla üç aydan az süreli geçici görevlendirmelerde disiplin amirinin sicil verme yetkisi aranmaz.)

10. Amirlerin; maiyetine hatalarını göstermesi, maiyetini eleştirmesi, sözlü veya yazılı olarak ikazı disiplin cezası sayılmaz.

  TSK disiplin soruşturması/idari tahkikat nasıl yapılır?

  Bir askeri personelin disiplinsiz teşkil eden eylemini ya da mesleğe aykırı hal ve davranışını öğrenen disiplin amiri şahsen veya görevlendireceği üç kişiden oluşan heyet eliyle tahikat yapar. Yani disiplin soruşturması yapılması için onayının disiplin amirinin onayı gerekir. Yaşanan disiplinsizlik eylemi ile ilgili olarak tutanak tutulduysa bu tutanağa göre olay her yönüyle araştırılır, şahit olan personel ve soruşturulan personelden bilgi alınır, tüm hususlar tutanağa bağlanır. Kamera görüntüsü varsa bu görüntüler de tutanak altına alınır.

  Disiplin Kanunu soruşturmacı heyete oldukça geniş yetkiler vermiştir. Buna göre; kendilerini görevlendiren disiplin amiri adına; disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, savunma alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisine sahiptirler.(madde 7/6) İdari tahkikatte personelin savunmasının alınması zorunludur. Askeri savunma için verilecek süre yüksek disiplin kurulunun görevine giren disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi üç iş gününden, diğer disiplinsizliklerde ise iki iş gününden az ve her hâlde beş iş gününden fazla olamaz.Talep halinde ek süre de verilebilir.

  Disiplin soruşturmasının süresi vakanın büyüklüğüne göre basit olaylarda 1-3 ay, ağır ve karmaşık vakalarda 6-12 ay arasında değişir.

  Disiplin soruşturması sonucunda ilgili askeri personelin cezalandırılmasına kanaat getirilirse disiplin amiri veya duruma göre üst disiplin amiri karar verebilir. Askeri disiplin cezası alan kişi bu cezaya karşı iki iş günü içerisinde üst disiplin amirine itiraz edebilir. İtiraz haklı görülürse, itirazı inceleyen üst disiplin amiri verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir. Disiplin kurullarının vermis olduğu cezalarda da benzer bir süreç takip edilir. Disiplin cezasının tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde askeri konularda uzman avukatların yardımıyla iptal davasına konu edilmesi gerekir. Askeri disiplin hukuku verilen haksız disiplin cezalarının iptali davalarını ele almaktadır. Askeri disiplin cezasının iptali için uzman askeri avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

  Askeri disiplin cezaları sicile işler mi?

  Adli Sicil Kanununa göre disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idarî para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmez. Ancak askeri disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlara ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililerin şahsi dosyalarına konularak saklanarak kaydedilir.

  Askeri disiplin cezaları  personel hakkında yapılacak sicil, terfi, atama, ayırma, ilişik kesme, sözleşme feshi, özellikli görevlere seçim ve benzeri idari işlemlerde dikkate alınır. Dolayısıyla haksız diisplin cezalarının muhkakak yargı önünde iptal edilmesi gerekir.

  Askeri disiplin cezaları nelerdir?

  Subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere verilebilecek disiplin cezaları ve disiplinsizlik nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

  1. Uyarma
  2. Emri mütalaa etmek
  3. Görevde kayıtsızlık
  4. Hizmet dışındayken amir veya üste saygısızlık
  5. Mesai çizelgesine uymamak
  6. Kılık ve kıyafeti bozuk olmak
  7. Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
  8. İsraf etmek
  9. Saygısız davranmak
  10. Başkalarını kötülemek
  11. Askeri nezaket kurallarına uymamak
  12. Hizmet haricinde yalan söylemek
  13. Selamlama yapmamak
  14. Zamana riayet etmemek
  15. Mesai dışında aşırı alkol kullanımı
  16. Görev dönüşü tekmil vermemek
  17. Kişisel ve çevre temizliğine dikkat etmemek
  18. Kendini geliştirmede yetersiz kalmak
  • Kınama
  • Amir veya üste nezaketsizlik
  • Meslek etiğine aykırı davranışta bulunmak
  • Küfürlü konuşmak
  • Askeri silsileyi bozarak hareket etmek
  • Uygun olmayan hitaplarda bulunmak
  • Sorumluluktan kaçmak:
  • Askeri eşyayı uygun kullanmamak
  • Sağlığın korunması kurallarına uymamak
  • Hizmete kısmi süreli devam
  • Üste saygısızlık
  • Görev yerini izinsiz terk etmek
  • Temaruz
  • Uygunsuz davranışlarda bulunmak
  • Ketum davranmamak

  ç) Aylıktan kesme

  • Amire saygısızlık
  • Yalan söylemek
  • Hizmetle ilgisi olmayan emir vermek
  • Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek
  • Ayrımcılık yapmak
  • Yasak edilen yerlere girmek
  • Kayırma talep etmek
  • Maiyetinden hediye kabul etmek
  • Hizmetteyken siyasi içerikli konuşmak
  • Yasaklanmış faaliyetlere katılmak
  • İzinsiz olarak garnizonu terk etmek
  • Ulaşım güvenliğini ihlal etmek
  • Hizmet yerini terk etmeme
  • Emre itaatsizlik
  • Kısa süreli kaçmak
  • İzin süresini geçirmek
  • Hizmete mahsus eşyaya zarar vermek
  • Hediye istemek veya borç almak
  • Maiyetinin disiplinsizliği hakkında soruşturma yapmamak
  • Asta kötü muamele yapmak
  • Nöbet talimatına aykırı hareket etmek
  • Hoşnutsuzluk yaratmak
  • Tahrik
  • Sarhoşluk
  • Kumar oynamak
  • Yasak edilen malzemeyi bulundurmak
  • İzinsiz üyelik
  • Disiplin cezasının yerine getirilmesine karşı gelmek
  • Kavga etmek
  • Oda hapsi
  • Silahlı Kuvvetlerden ayırma
  • Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek
  • Ahlaki zayıflık
  • Hizmete engel davranışlarda bulunmak
  • Gizli bilgileri açıklamak
  • İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak
  • Uzun süreli firar etmek
  • Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek
  • İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak
  • Gayri tabii mukarenette bulunmak
  • Terör örgütleriyle ilişkisi olmak
  • Disiplinsizliği alışkanlık haline getirme(ceza puanı nedeniyle ayırma)
  • son bir yıl içinde onsekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.
  • son beş yıl içinde otuzbeş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

  Askeri disiplin cezalarında soruşturma  zamanaşımı süresi ne kadardır?

  Disiplin amiri yapılan disiplinsizliği öğrendikten sonar 1 ay içerisinde idari tahkikati başlatmadıysa artık disiplin cezası veremez. Hiç öğrenmese dahi en geç iki yıl geçmesi ile askeri disiplin cezası zamanaşımına uğrar. Disilinsizlik eylemi inceleme ve araştırma gerektiriyorsa 6 aylık araştırma süresi  bir aylık zamanaşımı süresini durdurur.

  Soruşturma disiplin kurulu tarafından yapılacaksa fiilin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her hâlde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra artık disiplin cezası verilemez.

  TSK’dan ayırma cezası için bu süreler bir ve beş yıldır. Yani ayırmayı gerektiren eylemin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl geçmesi halinde askeri disiplin cezası zamanaşımına uğrar. Beş yılı geçtikten sonra öğrenilmesi halinde artık disiplin cezası verilemez. (madde 39/3)

    Askeri disiplin cezaları nasıl iptal edilir?

  Disiplin cezalarının iptali davası hangi mahkemede açılır? Askeri personellere verilen bütün disiplin cezaları idare mahkemelerinde dava açmak suretiyle iptal edilebilir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için yetki kuralı İYUK md. 33/3 maddesine göre belirlenir; “Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir” TSK personeli bakımından ise İYUK’un 20/C maddesinde özel bir yetki kuralı öngörülmüştür;ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.” Davanın cezanın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde açılması gerekir.

  Disiplin cezası iptali dava dilekçesinde zamanaşımı, savunma hakkının kullandırılıp kullandırılmadığı, disiplin hukuku ilkelerine uyulup uyulmadığı irdelenir. Amirlerin şahsi kin ve kasta dayalı disiplin cezası verdikleri olaylardabu hususun delilleri ile birlikte ortaya konulması gerekir. İdare mahkemeleri yazılı yargılama yaptıkları için tanık dinlenmez. Bu nedenle askeri davalara bakan avukatlar eliyle yazılı evraklara dayalı olarak disiplin cezası iptal dilekçesinin hazırlanması gerekir.

  Suçlanan askerlerin hakları nelerdir?

  Askeri Ceza Kanunu kapsamında ciddi suçlar nedeniyle soruşturma veya kovuşturma geçirenler işe askeri disiplin soruşturması ile karşı karşıya kalan asker kişiler askeri konularda uzman asker kökenli avukatlar tarafından savunulmalıdır.  Eğer askeri bir soruşturma veya idari tahkikatle karşı karşıyaysanız, sizin için mücadele edecek deneyimli bir askeri hukuk avukatına ihtiyacınız var demektir. Ücretsiz danışmanlık için askeri savunma avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

  Asker kişilerin askeri dava veya idari soruşturmalarda sahip oldukları bir takım hakları bulunmaktadır.

  a)     Bildirim/Tebliğ Hakkı

  Savunma sunmanın en temel şartı, size yöneltilen suçlamaların tebliğ edilmesidir. Yeterli bir savunma hazırlayabilmek için, sanığın veya soruşturulan kişinin öncelikle neyle suçlandığını ve suçluluğun tespiti için hangi kanıtların ortaya konulduğunu bilmesi gerekir. Orduda, bir sanığa, kendisine yöneltilen suçlamalar, “savunma istem yazısı” veya “bilgi alma tutanakları” gibi bir suçlama belgesi kendisine tebliğ edildikten sonra bildirilir. Ancak amir veya üst baskısı altındaki bu işlemler genelde sürpriz olarak kişinin karşısında çıkmakta ve tebliğ edilme/bildirim hakkının niteliği zarar görmekte personel kendisini savunma imkanından mahrum kalmaktadır.

  Özellikle Askeri Ceza Kanunu kapsamında bir suçlama ile karşı karşıya kaldığınızda sizden bilgi alma tutanağı adı altında bir nevi ifade alınmaktadır. Bu esasen kurumun kendi içerisinde yaptığı bir soruşturma işlemidir. Ancak asker kişi suç iddiası karşısında yeterince düşünme fırsatı bulamadan bu işleme maruz kalmakta ve sonuçta kendisini suçlu gösterebilecek şekilde ifadelerde bulunabilmektedir. Bu durumun esas nedeni personelin amir veya üstleri karşısında baskı altında hissederek beyanlarda bulunmasıdır. Bilgi alma tutanakları daha sonra ceza mahkemeleri veya idare mahkemeleri önünde karar aşamasında dikkate alınmakta ve haksız cezaların verilmesine neden olabilmektedir.

  Askeri idari davalarda yazılı yargılama yapıldığı için bilgi alma tutanakları doğrudan delil olarak değerlendirilmektedir. Personelin  avukatsız şekilde bilgi alma adı altında ifadesinin alınması neticesinde kendini suçlayıcı beyanların olduğu bu belgenin idare mahkemesi huzurunda değiştirilmesi veya şahitle aksinin ıspatı da olamamaktadır.

  Sonuç olarak; asker kişilerin bir suçlama ile karşı karşıya kaldıkları ilk andan itibaren askeri konularda uzman askeri avukatlardan yardım alması gerekir. Özellikle ifade veya bilgi alma sürecinde askeri avukatla iletişim halinde olunması ileride ortaya çıkacak telafisi imkansız zararları en aza indirecektir.

  b)     Delillere ve Tanıklara Eşit Erişim Hakkı

  Suçlamalar hakkında bilgilendirildikten sonra sanık, aleyhindeki delilleri inceleme hakkına sahip olacaktır. Ancak uygulamada yaşanan en ciddi sorunlardan birisi de tanık ve diğer delilleri elde etme konusunda asker kişiye hiç fırsat verilmemesidir.

  Hukuk sistemimiz tanıklarla görüşme ve delilleri inceleme konusunda eşit fırsat sunulmasını garanti eder. Savunma yapanın “herhangi bir kitabı, kağıdı, belgeyi, fotoğrafı, somut nesneyi, . . . askeri yetkililerin mülkiyetinde, gözetiminde veya kontrolünde bulunan ve savunmanın hazırlanmasına yardımcı olan bölümlerinin kopyaları veya kopyaları”nın inceleyebilmesi gerekir. Bu kuralların amacı “savunmanın hazırlanmasına yardımcı olmak ve askeri adaletin sağlanması”dır.

  Askeri disiplin soruşturmalarında askeri personelin ifadesine başvurulurken veya savunması alınırken çoğu zaman hakkındaki tanık ifadelerinden habersiz olduğunu görmekteyiz. Veya suçlamaya dayanak bilg ve belgelerin talebe rağmen suçlanan kişiye verilmediği, saklandığına çokça rastlamaktayız. Bu aşamada askeri avukatlarımızla iletişim kurmanız halinde ilgili komutanlıklara yasal haklarınız bildirilecek ve hukuka uygun davranmaları sağlanacaktır.

  c)     Ek Savunma Yapabilme

  Yukarıda sıralanan haklara ek olarak, sanık asker her zaman kendi savunmasında ifade verme hakkına sahiptir. İfade verip vermeme kararı nihai olarak sanığa kalmış olsa da, sanık ancak avukatıyla kapsamlı bir istişarede bulunduktan sonra ifade vermelidir. Askeri savunmanızı hazırlamak ve  En iyi askeri avukatlardan yardım almak için hukuk büromuzla iletişim kurabilirsiniz.