İş Hukuku Avukatı

Hukuk büromuz tecrübeli ve alanında uzman kadrosu ile iş hukuku alanında her çeşit uyuşmazlık hakkında hizmet vermektedir.

 • İş hizmet sözleşmesinin hazırlanması,
 • İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Fesih bildirimi hazırlanması,
 • İşe alma ve işten çıkarılmaya ilişkin anlaşmazlıkların çözümü,
 • Arabuluculuk süreçlerinin takibi,

gibi durumlarda gerekli hukuki desteğin hızlı ve doğru bir şekilde müvekkillerimize verilmesi, işçi ve işveren uyuşmazlıkların kısa süre içerisinde çözümlenmesi konusunda hukuki hizmet vermekteyiz.

Hukuk Büromuz işçi danışanlarımızın ihbar tazminatı davası, sendikal tazminat davası, kıdem tazminatı davası, iş kazası tazminat davaları, kötü niyet tazminatı davası, işe iade davası, işten çıkarılan işçinin hakları, işçinin evlilik, ölüm, izin hakları ve  işçi hakları konusunda bilgi ve tecrübemiz ışığında hukuki hizmet sunmaktadır.

Aynı zamanda işveren müvekkillerimiz için iş hizmet akdinin hazırlanması, iş sözleşmesinin fesih bildirimi hazırlanması ve yasalara uygunluğu, işe iade, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı, kötü niyet, iş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza soruşturma ve kovuşturmalarının takibi, iş güvenliğinin yasal mevzuata uygunluğu özetle İş Kanunu kaynaklı tüm anlaşmazlık ve yasal sorunlar konusunda işverenlere hukuki danışmanlık verilmesi ve işveren temsilcisi olarak iş davalarının takibi ve sonuçlandırılması konularında çalışmaktayız.

İş Hukukunun Kapsamı Nedir?

İş hukuku, iş ilişkileriyle ilgili yasal düzenlemeleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler, çalışma koşullarını belirler ve iş yeriyle ilgili konuları kapsar. İş hukuku, hem işçilerin hem de işverenlerin haklarını, sorumluluklarını, iş ilişkisinin kurulması, nasıl yürütüleceği ve feshini düzenleyen hukuki bir çerçeve sunar.
İş sözleşmesi: İşçi ile işveren arasında kurulan sözleşmeyi düzenler. İş sözleşmesi, tarafların haklarını, sorumluluklarını, çalışma koşullarını ve diğer önemli detayları içerir.
Çalışma süreleri ve izinler: Haftalık ve günlük çalışma saatleri, evlilik, yıllık, ölüm, sağlık izinleri, tatil günleri gibi konuları düzenler.
Ücret ve diğer haklar: İşçilerin ücret, prim, ikramiye gibi mali hakları ile sosyal haklar, sigorta ve emeklilik gibi konuları ihtiva eder.
İş güvenliği ve sağlığı: İşçilerin iş yerinde güvenli çalışma koşulları altında çalışabilmesi amacıyla alınması gereken yasal tedbirleri iş hukuku tarafından ortaya konulur.
İşten çıkarmalar ve iş güvencesi: İşveren bakımından işten çıkarmaların , iş güvencesini ve işten çıkarma süreçlerini düzenler. Aynı zamanda haksız işten çıkarmalar nedeniyle işe iade ve tazminat süreçleri iş hukukunun alanına dahildir.

Sendikal haklar: İşçilerin sendika kurma ve sendikal faaliyetlere katılma haklarını belirler.

Toplu iş sözleşmeleri: İşçi sendikaları ile işverenler arasında yapılan toplu iş sözleşmelerini düzenler.
İş hukuku iş ilişkilerini düzenleme üzerine kurulmuş olsa da uyuşmazlıkların çoğunluğu işveren karşısında daha zayıf konumda olan işçi haklarına ilişkidir. İşçinin izin hakkı, ücret hakkı, tazminat ve haksız fesih ile işten çıkarılması, işçilik alacakları konuları sıklıkla mahkemelerde dava konusu yapılmakta ve işçiler iş hukuku avukatları tarafından temsil edilmektedir.

İşçiler hangi kanuna tabidir.

İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları 4857 Sayılı İş Kanuna göre belirlenir. Dolayısıyla işçi ve işverenle iş ilişkileri bakımından 4857 Sayılı İş Kanuna tabidir.

İş Hukuku Avukatı Kimdir?

İş avukatı, iş hukuku alanındaki anlaşmazlıkların çözümünde ve yasal işlemlerin takibinde çalışanları veya işverenleri temsil eden bir avukattır. İş avukatları, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlar ve işverenler arasında imzalanan veya düzenlenen iş sözleşmelerinden doğan hak ve alacaklara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde görev almaktadır. Dolayısıyla bu süreçte iş davalarında belirli durumlarda işçi veya işverene hukuki destek sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

İşçi Avukatının Hizmet Kapsamı Nelerdir?

İşçi avukatları, işçileri iş davalarında temsil eden ve boşanma iş kanunları ve toplu sözleşmeler kapsamındaki haklarını korumak için çeşitli hukuki destek sağlayan avukatlardır. İşçi avukatları, işveren tarafından haksız yere işten çıkarılması, işe iade davaları, kıdem tazminatı, tazminatı, kötü niyet tazminatı, izin ve tazminat ödenmesi gereken ücretler gibi birçok çalışma işçi işçiliği, işçi hakları tazminatı karşı savunur. İşçi hakları konusunda Hukuk Büromuzun sunduğu hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Kıdem, ihbar ve işe başlatmama davalarının açılması ve takibi,
 • Kötüniyet ve mobbinge dayalı tazminat davalarının açılması,
 • Ulusal bayram, resmi tatil, hafta tatili, sefer primi, yıllık izin, fazla mesai ücretlerine ilişkin davaların açılması,
 • Ayrımcılık ve eşit davranmama tazminat davası,
 • Hizmet tespit davası,
 • Ölüm veya iş göremezlik, yaralanma, iş kazası, prim tespiti davalarının açılması,
 • İşe iade davası açılması,
 • İşçilik alacaklarına dair tüm davalar,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Olası davalarla ilgili takip ve önleyici yasal adımların atılması


Yukarıda belirtilen bütün dava ve işlerle ilgili Aydın iş avukatlarımızdan hukuki yardım alabilirsiniz.
İşveren Avukatının Hizmet Kapsamı Nelerdir?
İşveren avukatı, işverenlerin iş davalarında temsil eden ve haklarının korunması için çeşitli hukuki destek sağlayan avukattır. İş hukukunun temel ilkesinin, çalışanların korunması olduğu dikkate alındığında işverenlerin çalışanlarıyla olan​ilişkisi son derece önemlidir. İş hukuku mevzuatına aykırı olarak yürütülen iş faaliyetleri, haksız fesihler, iş güvenliği eksiklikleri işletmeniz açısından kötü sonuçlara yol açabilir. İş Kanununa aykırı olarak yapılan işlemler ciddi boyutta maddi ve manevi tazminatlar ödemenize neden olabilir. Hukuk büromuz iş planınıza uygun şekilde iş ilişkilerinizi düzenlemeniz için sizlere hukuki danışmanlık verecek ve size karşı açılmış olan davalarda işveren vekili olarak sizi temsil edecektir.

İş davalarına hangi mahkeme bakar?

İş Mahkemeleri Kanunu m.5/1-a maddesine göre işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisinden kaynaklı her türlü hukuki anlaşmazlık, dava ve işler İş Mahkemelerinde görülür. Bulunduğunuz yerde Mahkemesi yoksa İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde iş davanızın açılması gerekir.
“MADDE 5- (1) İş mahkemeleri; a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına, b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara, c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakar.”
İş davası, işverenin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri veya işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesinde açılır. Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İş Mahkemeleri Davaları Ne Kadar Sürer?

“İş davaları ne kadar sürer?” “iş mahkemem ne kadar sürer?” veya en sık sorulan sorulardan biridir. Bir iş hukuku davasının ortalama çözümlenme süresi 540 gün olsa da davanın sonucu bazı faktörlere göre kısabilir veya uzayabilir. İş davasının süresi davanızın niteliği, dava sayısı, davacının nitelikleri, mahkemenin yargılama hızı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İş hukuku davalarına bakan mahkemelerin giderek artan iş yükü, tebligat sorunları, bilirkişi incelemesi ve keşif incelemesi için gereken süre istinaf ile temyiz incelemesi için gereken süre dikkate alındığında uygulamada bir davanın çözümlenmesi için gereken toplam süre 3 ila 5 yıla çıkabilir. Ancak iş disiplini olan bir iş davası avukatı ile dava sürecini hızlı bir şekilde sonlandırabilir ve hakkınıza kavuşabilirsiniz.

İş Mahkemelerinde Dava Süreci Nasıl İşler?

İş mahkemeleri işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlığı çözmekle görevli hemen hemen tüm adliyelerde bulunan ihtisas mahkemeleridir. İş mahkemesinin bulunmadığı adliyelerde davaya asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.
Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı( ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ,yıllık izin ücreti, fazla çalışma (fazla mesai) ücreti, maaş vb.) ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Dolayısıyla iş davası açılmadan arabulucuya başvurulması zorunludur. Eğer arabulucuya başvurmazsanız iş mahkemesi “dava şartı yokluğu” nedeniyle davanızı reddedecektir. Hem arabulucuk aşamasında hem de gerekirse işçilik alacağı davasının açılmasında aydın iş hukuku avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz. Uzman iş davası avukatı tarafından hazırlanacak dava dilekçesi ile hızlı bir şekilde hakkınıza kavuşabilirsiniz.
Zorunlu arabuluculuk kapsamındaki davalar şu şekilde sıralanabilir;

 • İhbar tazminatı davaları,
 • İşe iade davaları,
 • Kıdem tazminatı davaları,
 • Fazla mesai ücretinden kaynaklı davalar,
 • Yıllık izin ücretinden kaynaklı davalar,
 • İşe başlatmama tazminatı davası,
 • Boşta geçen süre tazminatı davası,
 • Kötü niyet tazminatı davaları,
 • Sendikal tazminat davaları,
 • Ayrımcılığa dayalı tazminat davaları,
 • Prim ve ikramiye ücretinden kaynaklı davalar, 

İş kazası ya da meslek hastalığından ötürü açılacak maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sık Sorulan Sorular 
İş mahkemesi sonuçlandı paramı ne zaman alırım?

İşçilik alacağı ile ilgili olarak mahkeme tarafından verilen karar kesinleşmemiş olsa bile icra takibine konu edilebilir. İş davanız sonuçlandıktan sonra tehir-i icra kararı verilmediği müddetçe icra yoluna başvurarak alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

İş mahkemesi avukatlık ücreti ne kadar?  İş Avukatı/İşçi Avukatı/İşveren Avukatı Ücreti Ne Kadar?
İşçilik davanıza ilişkin avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanmaktadır. Bu tarife alt sınırları belirlemekte olup davanın oluşturacağı iş yükü, karmaşıklığı, süresi gibi faktörler iş davası avukatlık ücretinin ne kadar olacağını bellirler.İş davalarında avukatların yüzde kaç alacağı sorusu yine anlaşmanıza bağlı olarak değişecektir. İşçilik alacağı veya tazminat davalarında dava sonunda kazanacağınız tutar üzerinden %15-25 aralığında bir ücret belirlenmesi yoluna gidilebilir.

 İş Mahkemesi Avukatının Ücretini Kim Öder? 

İş mahkemesi avukatının ücretinin kim öder? Sorusu sıklıkla sorulan bir sordur. Dava başında iş avukatınızla yapmış olduğunuz anlaşma uyarınca avukatlık ücreti ödemeniz gerekecektir. Fakat davanın kaybedilmesi durumunda karşı vekâlet ücreti ödemeniz gerekebilir. Mahkeme tarafından belirlenen karşı vekalet ücreti davası reddedilen kişi tarafından davayı kazanan tarafın avukatına ödenir. Avukatlık Kanunu‘nun 164’üncü maddesinin son fıkrasına göre “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” şeklinde ifade edilmiştir.


 İş Mahkemesinde Avukat Zorunlu Mu?

Diğer dava türlerinde olduğu iş davalarında da avukatla işlerinizi yürütmek faydanıza olacaktır. Herkes avukatsız olarak dava ve işlerini takip edebilir. Ancak zamanaşımı, işçilik alacaklarının usulüne uygun bir şekilde mahkemeden talep edilmes,i hatalı talepler nedeniyle yüksek karşı vekalet ücretlerinin önüne geçilmesi gibi uzman iş avukatlarının bilebileceği hususlar nedeniyle avukat tutmanız gerekir.


 En iyi İşçi Avukatı Nasıl Bulunur?

İş mahkemesi avukatları işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkları en iyi, hızlı ve etkili şekilde çözme konusunda uzman avukatlardır. İş hukuku avukatının işi işçilik alacaklarınıza dair açacağınız davayı İş Kanunu hükümlerine göre lehinize çözümlemek, mahkemeden doğru zamanda doğru şekilde taleplerde bulunmaktır. İşçilerin ölüm veya yaralanma nedenli tazminat davalarında öncelikle iş hukuku avukatlarına soru sormaları ve durumlarının dava açmayı gerektirmesi halinde iş hukuku avukatının yönlendirmesi ile dava açması gerekir. Hukuk büromuz iş davaları konusunda “en iyi iş hukuku avukatı” olmayı ilke edinmiş ve bu amaçla çalışmalarını yürütmektedir. İş hukuku alanında çalışan uzman hukukçularımıza danışmak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.