Malul Sayılmayan Gaziye 684 Sayılı KHK Uyarınca Maaş Bağlanmasına Dair İdare Mahkemesi Kararı

Terörle mücadele operasyonunda soğuktan ayak parmaklarını kaybeden davacı 684 sayılı KHK’ya göre gazi sayılmak için dilekçe vermiş ancak SGK talebini reddetmiştir. Açılan davada hastaneye sevk edilen davacının 6. dereceden malul olduğu tespit edilmiş ve gazilik maaşı bağlanmasına karar verilmiştir. 


T.C.
ANKARA
18. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/1939
KARAR NO : 2023/312

DAVACI :
VEKİLİ 

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ : 

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, Ardahan Göle 25. Mknz. P.Tug. Tow. Bölük Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken 11.02.1998 tarihinde iç güvenlik takımında görevlendirilerek Nazimiye-Çakılağıl/Tunceli-Bingöl bölgesinde intikal görevinde ayaklarının donması sonrası sağ ayak parmaklarının 1,2 ve 3. parmaklarının ve sol ayak parmak uçlarının tümünün kesilmesi sebebi ile 3713 Sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması talebinin reddedilmesi işleminin; ayak parmaklarını kaybetmesi sonucu malul olduğunun açık olduğu, %15 engelli durumda olduğu iddiasıyla hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının 11.02.1998 tarihinde yaralandığı açık olmakla birlikte, sağlık raporu incelendiğinden söz konusu yaralanmaya ilişkin malullük durumunun olmadığı iddiasıyla dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesince gereği görüşüldü:

DAVA :
Davacı tarafından, 3713 Sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması talebinin reddedilmesi işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :

Dava dosyası incelenmesinden, davacı tarafından, Ardahan Göle 25. Mknz. P.Tug. Tow. Bölük Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken 11.02.1998 tarihinde iç güvenlik takımında görevlendirilerek Nazimiye-Çakılağıl/Tunceli-Bingöl bölgesinde intikal görevinde ayaklarının donması sonrası sağ ayak parmaklarının 1,2 ve 3. parmaklarının ve sol ayak parmak uçlarının tümünün kesilmesi sebebi ile 3713 Sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması talebinin reddedilmesi işleminin; ayak parmaklarını kaybetmesi sonucu malul olduğunun açık olduğu, %15 engelli durumda olduğu iddiasıyla hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 684 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen Ek 3.maddesinde ; “ ( Ek : 2/1/2017-KHK-684/1 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7074/1 md.) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan, talepleri üzerine 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılanlara, bu dereceleri esas alınarak aşağıda yazılı gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, nakdi tazminat karar tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere aylık bağlanır.

Bu madde uyarınca aylık bağlananlardan söz konusu yaralanmalarına bağlı olarak sonradan malul olduklarına karar verilenlere, karar tarihini takip eden aybaşından itibaren ilgisine göre bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır ve bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkları vazife malullüğü aylığının başladığı tarihten itibaren kesilir. Bunlardan emekli ikramiyesine hak kazanacak olanların emekli ikramiyesinin hesabında daha önce ikramiye ödenen süreler dikkate alınmaz. Bu Kanunun 21 inci maddesi kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, kontrol muayenesi sonucunda maluliyetlerinin sona erdiğine karar verilenlerden bu madde kapsamına girenlere, vazife malullüğü aylığına hak kazanıldığı tarihteki mevcut hizmet süreleri, unsurlar ve memur aylık katsayısı ile varsa almakta oldukları aylıklar esas alınarak birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutarın ; aylık artışları ile artırılması sonucu bulunacak tutar üzerinden vazife malullüğünün kesildiği tarihten itibaren bu madde hükümleri uyarınca aylık bağlanır. Ancak, bu kapsamda aylık bağlanması sebebiyle ikramiye ödenmez.
Bu maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bağlanan bu aylıklar hakkında vazife malullüğü aylığı hükümleri uygulanır ve Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanan aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir. ”
, geçici 17. maddesinde de ; “ (Ek: 2/1/2017-KHK-684/1 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7074/1 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan talepte bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hizmet süreleri, unsurlar ve memur aylık katsayısı ile ödenmekte olan aylıkları esas alınarak ek 3 üncü madde hükümlerine göre tespit olunacak tutarda bu maddenin yürürlüğe girdiği takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.” hükümleri öngörülmüştür.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Yukarıda aktarılan mevzuat kuralları bir bütün olarak değerlendirildiğinde :
3713 sayılı Kanun’un ek 3.maddesinden yararlanabilmenin şartları; 3713 sayılı Kanun’un 21. maddesinin birinci fıkrasının a,h,i ve j bendinde sayılan kişilerden olmak, terör eylemi nedeniyle yaralanmış olmak, bu yaralanmanın vazife malullüğü kapsamına girmemiş olması ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılması olarak belirlenmiştir.
Uyuşmazlıkta; davalı idarece davacının, vazife malullüğü iddiasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin temin edilerek incelenmesinde; Askerlik görev yapmakta iken 11.02.1998 tarihinde iç güvenlik takımında görevlendirildiği ve görevi esnasında ayaklarının donması sonucu yaralanarak tedavileri yapılması sonucu, 3,5 ay hava değişimi sonunda normal askerlik süresini tamamlayarak 28.04.1999 tarihinde sağlam terhis edildikten sonra ilgili hakkında Kasımpaşa Deniz Hastanesince düzenlenen 22.08.2001 tarih ve 3418 sayılı ” Askerliğe Elverişlidir. Komando olamaz. İşgücü kaybı %15 tir.,..” kararlı raporu düzenlendiği ve Kurum Sağlık Kurulunun 19.01.2004 tarihli 338 sayılı kararında incelenmesinde; ” Askerliğe Elverişlidir.” kararlı raporuna ve 15.05.1971 tarih E.No:1969/15,1971/25 sayılı Danıştay içtihat kararına göre ,malul olmadığına…” şeklinde karar verilmesi üzerine 16.02.2004 tarihli ile davacıya bilgi verildiği ve davacı tarafından 10.05.2022 tarihli 2202234163 sayı ile CİMER’e aylık bağlanması talebinde bulunulması üzerine 31.05.2022 tarihli yazı ile talebinin reddedildiği görülmekle;
Mahkememizin 14.12.2022 tarihli kararı ile davacının malul olup olmadığının tespiti amacıyla hakem hastane olarak belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sonucu düzenlenen 11.01.2023 tarih ve 569 numaralı sağlık raporunda; “Donma Sonrası Sağ Baş Parmak ve 2. Parmak Amputasyolu Hastanın Engel Oranı %4 ,Hastanın vücudunda kalıcı olarak yüzde dört engel oluşmuştur. Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname Hükümlerine göre değerlendirildiğinde 6.derecedir.” şeklinde görüş bildirildiği görülmüştür.
Söz konusu Hakem Hastane raporunun taraflara tebliği sonucu rapora taraflarca itiraz edilmediği görülmüş olup, rapor Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.
Bu itibarla, 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükmü uyarınca aylık bağlanabilmesinin, 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılabilmesi şartına bağlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Mahkememizce hakem hastane olarak belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen rapor ile davacının rahatsızlığının 1053 sayılı Nizamname hükümleri kapsamında 6. (Altıncı) derece kapsamında bulunduğunun belirlenmesi karşısında, davalı idarece davacının rahatsızlığıyla ilgili olarak vazife malulü sayılarak aylık bağlanması talebinin reddedilmesinde mevzuat hükümlerine uygunluk görülmemiştir.
KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;
1) Dava konusu işlemin İptaline,
2) Aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından karşılanan 305,40 -TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
3) Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,
4) Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 22/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan       Üye              Üye

684 sayılı KHK, 684 sayılı KHK gazilik dilekçe örneği, 684 KHK gazilik, Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanların hakları, Malul sayılmayan gazilerin en son haberleri, malul sayılmayan gazilere müjde konularında ayrıntılı bilgi için bize ulaşın. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir