1219 sayılı Kanuna Aykırılık Suçu ve Cezası

1219 sayılı kanunun amacı nedir?

1219 sayılı kanunun amacı , insan sağlığı ve yaşamı üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler bırakabilecek tıbbi faaliyetlere ilişkin hukuki çerçeveyi çizmektir. Bu nedenle kanun koyucu ehil olmayan kişilerin insan sağlığı üzerinde tıbbi işlemler yapmasını yasaklamıştır. Aslında tıbbi faaliyetlerin çerçevesinin çizildiği geniş bir mevzuat ağı söz konusudur. Bu yazıda sağlık mevzuatının ilk kanunu olan 1219 sayılı kanuna muhalefet suçları  incelenecektir. 

1219 sayılı Kanuna aykırılık, Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanununda sayılan suçların işlenmesini ifade eder. Bu suçlarla ilgili yargılamalar Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılır. 11/4/1928 tarihli 1219 sayılı kanun halen yürürlüktedir. Tababet tıp bilimini ifade eder. Şuabat ise tıp biliminin dalları anlamına gelir. 

1219 sayılı kanuna aykırılık suçları nelerdir?

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda iki farklı suç türü düzenlenmiştir.

1219 sayılı kanuna aykırılık suçlarından ilki diplomasız hekimlik yapma suçudur. Bu suçu usulüne uygun tıp fakültesi diploması olmayan kişiler işleyebilir. Çoğu zaman ruhsatsız veya çalışma belgesi olmadan çalışma ile karıştırılabilmektedir. Çalışma belgesi olmadan çalışmak idari yaptırım gerektirir, suç değildir.

Diplomasız hekimlik yapma suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar para cezasıdır. Madde 25 :Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Başka ülkeden tıp fakültesi diploması almış olan kişiler Türkiye’de denklik almadan doktorluk yapamazlar. Örneğin Suriye’den gelen bir doktorun denklik almadan hasta tedavi etmesi durumunda 1219 sayılı kanuna aykırılıktan hakkında dava açılacaktır. Ancak Yargıtay bu durumda yabancının diplomasının denklik alabilecek nitelikte olması halinde beraat kararı verilmesine karar vermiştir.

1219 sayılı kanuna aykırılık suçlarından ikincisi diplomasız olarak diş hekimliği yapma suçudur. Diplomadan kasıt diş hekimliği fakültelerinden alınmış ve tescil edilmiş diplomadır. Ruhsatsız veya çalışma belgesi olmadan diş hekimliği yapma fiilleri bu suçu oluşturmaz. Diplomasız olarak diş hekimliği yapma suçunun cezası 3 yıldan 5 yıla hapis ve beşbin güne kadar para cezasıdır.

Madde 41 : Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların meslek icraları durdurulur. Bu kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Her iki suçtan ötürü suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenleyerek asliye ceza mahkemesinde dava açar. Mahkeme kurum ve kuruluşlara yazılar yazıp, tanıkları dinledikten sonra kararını verir.

Av. Kubilay REŞBER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir