Uzman çavuş/erbaş tazminat hesaplama aracını kullanarak ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz.3 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 5 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 10 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 20 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 4 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? Uzman çavuş sözleşme feshi tazminat ne kadar? Sorularınızın cevabı için hesaplama aracımızı kullanın. 

Uzman Erbaş Tazminata Hak Kazanma Şartları 

3269 sayılı Kanun’da uzman erbaşların istihdam şartlarına yönelik şartlar belirlenmiştir. Sözleşmeye dayalı olarak kamu görevi icra eden uzman erbaşlara yönelik, kendi kusurları olmaksızın sözleşmelerinin feshine yönelik de ayrıca bir düzenleme yapılmıştır. 3269 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sözleşmeleri kendi kusurları olmaksızın feshedilen sözleşmeli uzman erbaşlara, sözleşmenin feshi sonrasında hizmet süresi ve Kanun hükmünde öngörülen kıstaslar esas alınarak tazminat ödeneceği belirtilmiştir. Sözleşmenin feshi nedeniyle tazminat ödenmesine yönelik aranan tek şart görüldüğü üzere sözleşmenin ilgili uzman erbaşın kusuru olmaksızın sözleşmesinin feshedilmesine dayalı olmasıdır. Sözleşmenin ilgili uzman erbaşın kusuru nedeniyle feshi durumunda tazminat ödenmeyecekse de kusur olmaksızın feshin gerçekleşmiş olması hâlinde artık tazminatın ödenmesi gerekmektedir.

  • Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir.
  • Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir.
  • Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez. Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak ödenir. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez.
  • Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Tazminat Ödenmeyecek Uzman Erbaşlar

  • Kendi kusuru ile sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlara tazminat ödenmez. “Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenlerin, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların veya disiplinsizlik ve ahlâkî nedenlerle sonradan Silâhlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir ve bunlara ikramiye ödenmez.”
  • Sağlık gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlara tazminat/ikramiye ödenir. “Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığı veya sınıfının değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı, oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.”
  • Astsubay nasbedilenlere de ikramiye verilmez.
  • Görevde iken işledikleri ve 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşlara, yargılama sonuçlanıp kesinlik kazanıncaya kadar ikramiye ödemesi yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat edenlere hak ettikleri ikramiye ödenir. Yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlara ise ikramiye ödemesi yapılmaz.
  • Uzman çavuş tazminatı ne zaman yatar? Kendi kusuru olmadan sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesini yenilemeyen veya sağlık gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlara terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tazminat ödenmesi gerekir.