Kişi Güvenlik Belgesi/Güvenlik Kleransı Verilmemesi Halinde Ne Yapılabilir?

Kişi Güvenlik Belgesi; Personelin, gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme ya da projeye, bilmesi gereken prensibi çerçevesinde nüfuz edebilmesini veya bunların muhafaza edildiği gizlilik dereceli yerlere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade etmektedir.(5202 Sayılı Kanun, madde: 3-e)
Kişi güvenlik belgesi, bazı kurumların önem ve hassasiyetinden dolayı çalıştıracağı personeli belirleme noktasında bir araştırmaya girmesini gerektirmektedir. Bu kurumlar yapısı itibariyle savunma sanayi gibi stratejik öneme haiz bilgilere erişim hakkı sağladığından kurumun personelini seçerken bu araştırma içerisine girmesi gerekmektedir. Söz konusu araştırma için gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Makamın talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yaptırılmaktadır. (madde:4/b)
5202 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanun kapsamında NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesinin tanzim edilmesi konusunda Dış İşleri Bakanlığına bağlı Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı yetkilidir. (madde: 2/3)
Güvenlik Kleransı beş yıllık verilmekte ve daha sonra duruma göre uzatılmaktadır. Yapılan güvenlik araştırması neticesinde Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Değerlendirme Komisyonunca başvurunuz olumsuz neticelendirilip kişi güvenlik belgesi verilmez ise; dava açmanız gerekir.Bu davada Yürütmeyi Durdurma talebinin olması oldukça önemlidir. Güvenlik belgesi alamadığınız için NATO sözleşmenizi feshedecektir. İş akdiniz feshedilmeden güvenlik belgesi sunabilmenizin yegane yolu mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almaktır.
Davanın işlemi yapan idari mercinin bulunduğu yer olan Ankara İdare Mahkemelerinde Dışişleri Bakanlığı hasım gösterilerek açılması gerekmektedir.
Bu hususta NATO Güvenlik komitesi tarafından hazırlanan “NATO Personnel Security Directive” dökümanı Personel Güvenlik Kleransının Uygunluğun Değerlendirilme Kriteri (Criteria for Assessing Eligibility for a Personnel Security Clearance) başlığı altında NATO Kişi Güvenlik Belgesi verilebilmesi için gereken şartlar sayılmıştır.
Milli / NATO Kişi Güvenlik Belgesi verilmesine yönelik ilgili mevzuat kapsamında söz konusu kriterler açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu belgelerin verilmesinde sorumlu olan idari makamlar, bu yetkilerini hukuka uygun bir şekilde kullanmaları yasal bir zorunluluk olup, takdir yetkileri bu açıdan sınırsız değildir. Talep etmiş olduğunuz güvenlik belgesi verilmediyse profesyonel bir yardım alarak yasal haklarınızı talep edebilir belgenizi alabilirsiniz.