Diplomasız Diş Hekimliği Suçu (m. 41)

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununa Muhalefet Suçu(m.41)

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1’inci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesi diploması almak şarttır. Bu diplomanın Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilmiş olması yani Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olması gerekmektedir.

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ikinci fasıl 29 ila 46’ıncı maddeleri ise diş hekimlerine ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir. Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir. (m. 29/2) Türkiye’de dişçilik yapabilmek için diploma sahibi olmak gereklidir.

1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41. maddesi; “Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların meslek icraları durdurulur. Bu kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur” şeklinde olup, diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin muayene veya müdahale yapılması ve buna ilişkin işyeri açılması suç olarak düzenlemiştir. Bu suçla korunan hukuki değer kamu sağlığı olduğundan suçun mağduru toplumu oluşturan bütün bireylerdir.

Maddede öngörülen suç üç şekilde işlenebilir.

a)Diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayene yapmak
b)Diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir müdahale yapmak
c)Diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açmak.

Bu suç, bir zarar suçu olmayıp, tehlike suçudur. Suçun oluşumu için ağız içinde çalışılmaya başlanması yeterli olup, neticenin oluşması aranmamaktadır. Failde kişisel çıkar elde amacı olması gerekmez. Ancak bu suç hemen hemen her zaman diş teknisyenleri tarafından çıkar elde etme maksadıyla işlenmektedir.
Faile ilişkin ikinci husus diş hekimliği diplomasının olmamasıdır. Diş hekimliği diploması olan bir kişinin bu suçun faili olması mümkün değildir. Diş hekimliği diploması olmasına rağmen çalışma ruhsatı almadan hekimlik yapan bir kişinin eylemleri 42’inci maddeye göre para cezası ile cezalandırılır. Yani suç teşkil etmez. “Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanata salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sanatını icra ederse beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”(m. 42) Diplomasız diş hekimliği suçuna ilişkin verilmiş bir emsal karar aşağıdaki şekildedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir